Wednesday, 29/06/2022 - 17:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

KẾ HOẠCH Thực hiện giảng dạy tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường THCS, năm học 2020-2021

PHÒNG GD & ĐT KẾ SÁCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS AN LẠC TÂY                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 13 /KH-TLBacHo                       An Lạc Tây, ngày 08 tháng 10  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

       Thực hiện giảng dạy tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường THCS, năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 2193/PGDĐT ngày 21/10/2016 của Sở GD và ĐT Sóc Trăng về việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường;

Thực hiện công văn số 2144/SGDĐT-CTTT ngày 13/09/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;

Thực hiện sự chỉ đạo Phòng GD&ĐT Kế Sách về việc triển khai đưa vào giảng dạy tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh trong nhà trường phổ thông;

Trường THCS An Lạc Tây xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung lồng ghép trong kế hoạch dạy học năm học 2020-2021 trong toàn trường như sau:

           I. Mục đích yêu cầu

           - Sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường để góp phần triển khai việc học tập tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác thường xuyên. Trường xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 6 đến lớp 9 trong môn GDCD và HĐNGLL, các buổi sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội, chào cờ...

          - Giáo dục ý thức quan tâm tới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp học sinh dần dần trở thành thói quen và nếp sống theo tấm gương của Bác

          - Bước đầu phát triển kĩ năng thực hành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         - Góp phần giáo dục HS trở thành người công dân tốt, biết sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          II. Nguyên tắc

Khi sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”, việc thực hiện tích hợp giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bảo đảm một số nguyên tắc sau:

- Nội dung tích hợp giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện trong kế hoạch dạy học, giáo dục của nhà trường.

- Mục tiêu tích hợp giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải phù hợp với mục tiêu giáo dục của cấp THCS nói chung và từng lớp nói riêng, góp phần thực hiện mục tiêu của giáo dục phổ thông nói chung.

- Việc giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi HS THCS, được triển khai theo hướng tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa; phù hợp với đặc trưng của môn học và hoạt động giáo dục, không làm thay đổi mục tiêu và nội dung của môn học, bài học; đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề; góp phần vào việc tạo nên sự gắn bó giữa nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống.

- Việc lồng ghép tích hợp phải được thể hiện rõ trong kế hoạch dạy học, tiến trình giảng dạy của tiết học.

           III. Mức độ tích hợp

Tùy theo nội dung, đặc điểm và khả năng thực hiện việc tích hợp giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi bài học trong môn học để lựa chọn mức độ tích hợp thích hợp. Có thể tích hợp theo các mức độ như: toàn phần (đối với các bài học có nội dung trùng khớp hoàn toàn với nội dung giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), bộ phận (đối với các bài học chỉ có một phần nội dung phù hợp với nội dung giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), liên hệ (đối với các bài học mà nội dung có yếu tố gần gũi, có thể liên hệ với nội dung giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

           IV.Thời gian, đối tượng thực hiện

           - Thời gian : Bắt đầu từ ngày 05/92020 đến hết năm học 2020-2021.

           - Đối tượng: GV dạy Môn GDCD, HĐNGLL và tất cả học sinh của trường.

           V. Nội dung hướng dẫn thực hiện

       1. Bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” mỗi lóp có 9 bài, trung bình cho mỗi tháng của năm học học sinh học một bài. Mỗi bài học trong 2 tiết. Tuy nhiên, không phân bố đều mà sẽ tập trung vào một số tháng.

       2. Hiện theo phân phối chương trình, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một tháng có 2 tiết. Trong đó các tháng sau có chủ đề gần gũi với chủ đề Bác Hồ, có thể tập trung để lồng ghép dạy về Bác Hồ, đó là:

- Tháng 12: chủ đề "Uống nước nhớ nguồn",

- Tháng 1,2: chủ đề "Mừng Đảng, mừng xuân",

- Tháng 5: chủ đề "Bác Hồ kính yêu",

(Có phụ lục gợi ý giảng dạy kèm theo cuối kế hoạch này)

             VI. Tổ chức thực hiện

          - Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch của nhà trường ở trên xây dựng kế hoạch dạy học của tổ, Trong sinh hoạt chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu tài liệu, xác định địa chỉ và nội dung tích hợp, lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp. Trong dạy học, phải đảm bảo nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng tránh gây nặng nề, giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Tổ chuyên môn cần xây dựng kế hoạch thật cụ thể, thể hiện rõ các nội dung, môn, bài, các hoạt động tích hợp, thời lượng theo từng khối lớp và gửi kế hoạch về nhà trường phê duyệt qua email của trường trước ngày 15/9/2020.

         - Các tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra và đôn đốc giáo viên thực hiện, thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình sinh hoạt chuyên môn ở tổ.

         - Giáo viên nghiêm túc thực hiện nội dung tích hợp giáo dục học sinh theo kế hoạch dạy học của mình. Tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh đăng ký mua tài liệu để phục vụ tốt cho việc dạy - học và giáo dục học sinh.

         - Nhà trường kiểm tra, đánh giá giáo viên và học sinh qua quá trình thực hiện, thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình sinh hoạt chuyên môn của trường. Cuối học kỳ và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Phòng giáo dục theo quy định.

Trên đây là kế hoạch sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” của trường THCS An Lạc Tây năm học 2020-2021, đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

                                                                                                                        P.HT

                                                                                       

 

 

                                                                                              Nguyễn Văn Chắn

 

PHỤ LỤC

Gợi ý về địa chỉ tích hợp dạy học bộ sách

“Bác Hồ và những bài học về đạo đức,lối sống dành cho học sinh"

trong môn GDCD và HĐGDNGLL ở trường THCS năm học 2019-2020

 

MÔN GDCD LỚP 6

TT    Tuần Tên bài học Nội dung tích hợp “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” Hướng dẫn thực hiện

1        1        Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể      Bài 1: “Đôi chân Bác Hồ”          Tích hợp ở phần đặt vấn đề

2        2.3     Bài 2: Siêng năng kiên trì        Bài 4, “Hai bàn tay”      Tích hợp ở phần đặt vấn đề

3        4        Bài 3: Tiết kiệm   Bài 2: “Được ăn cơm với Bác”         Tích hợp ở phần đặt vấn đề

4        6        Bài 5: Tôn trong kỉ luật Bài 5: “Gương mẫu tôn trong luật lệ”       Tích hợp ở phần đặt vấn đề

5        10      Bài 8: Sống chan hòa với mọi người Bài 3 “Tình yêu xuất phát từ đâu”          Tích hợp ở phần đặt vấn đề

6        18      Thực hành ngoại khóa  Bài 7:“Bác Hồ với mối quan hệ Việt - Lào”        Thi kể chuyện

7        20,21      Bài 12: Công ước LHQ về quyền trẻ em    Bài 8: “Tấm lòng Bác bao dung tất cả”          Tích hợp ở phần đặt vấn đề

 

 

MÔN GDCD LỚP 7

TT    Tuần Tên bài học Nội dung tích hợp “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” Hướng dẫn thực hiện

1        1        Bài 1: Sống giản dị        Bài 1 “Bác Hồ không muốn nhận phần ưu tiên”          Tích hợp ở phần đặt vấn đề

2        2,3     Bài 2: Trung thực Bài 2, “Nụ cười phê phán”     Tích hợp ở phần đặt vấn đề

3        5,6     Bài 5: Yêu thương con người  Bài 4: “Bác gặp tù binh Pháp”         Tích hợp ở phần đặt vấn đề

4        8        Bài 7: Đoàn kết, tương trợ      Bài 5: “Thế mà cũng khỏe”    Tích hợp ở phần đặt vấn đề

5        10      Bài 8: Khoan dung        Bai 7: “ Chú được thêm được một quả”    Tích hợp ở phần đặt vấn đề

6        14      Bài 11: Tự tin      Bài 3, “Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông”          Tích hợp ở phần đặt vấn đề

7        15      Thực hành, ngoại khóa Bài 8, “Nước nóng nước nguội”       Thi kể chuyện

 

MÔN GDCD LỚP 8

 

TT    Tuần Tên bài học Nội dung tích hợp “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” Hướng dẫn thực hiện

1        3        Bài 1: Tôn trọng lẽ phải Bài 2: Lãnh tụ vĩ đại với đôi dép cao su và lá cờ đỏ sao vàng     Tích hợp ở phần đặt vấn đề

2        4        Bài 2: Liêm khiết Bài 4: Có ăn bót phần com của con không

Bài 5: Chú làm chủ tịch, để Bác làm thứ trưởng Tích hợp ở phần đặt vấn đề (T1), Thi kể chuyện (T2)

Thi kể chuyện (T2)

3        7, 8    Bài 3: Tôn trọng người Khác  Bài 3: Không nên đao to búa lớn      Tích hợp ở phần đặt vấn đề

4        10,

11      Bài 10: Tự lập      Bài 1: Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật       Tích hợp ở phần đặt vấn đề

5        12      Bài 16: tôn trọng, bảo vệ lợi ích người khác        Bài 7: Người công giáo ghi ơn Bác        Tích hợp ở phần đặt vấn đề

6        13,14      Bài 17: tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước Bài 8: Ít lòng ham muốn về vật chất          Tích hợp ở phần đặt vấn đề

 

MÔN GDCD LỚP 9

 

TT    Tuần Tên bài học Nội dung tích hợp “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” Hướng dẫn thực hiện

1        3        Bài 3: Dân chủ và kỉ luật        Bài 4 “Không ai được vào đây”       Tích hợp ở phần đặt vấn đề

2        4        Bài 4 Bảo vệ hòa bình   Bài 5 “Cánh cửa hòa bình”    Tích hợp ở phần đặt vấn đề

3        7, 8    Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Bài 7 “Bác Hồ với văn hóa dân tộc”     Tích hợp ở phần đặt vấn đề

4        10,11      Bài 8: Năng động sáng tạo      Bài 1: “Bác soi sáng cho tôi con đường đi lên phía trước”

Bài 2: “Tài ứng khẩu của Bác”        Tích hợp ở phần đặt vấn đề (T1)

Thi kể chuyện (T2)

5        12      Bài 9: Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả Bài 3, “Ao cá Bác Hồ”          Tích hợp ở phần đặt vấn đề

6        13,14      Bài 10: Ngoại khóa: Lý tưởng sống của thanh niên      Bài 8, “Lời dạy của Bác”          Thi kể chuyện

 

HOẠT ĐỘNG GDNGLL

 

Lớp   Tháng        Chủ điểm   Nội dung tích hợp

6        1 + 2  Mừng Đảng - Mừng Xuân      Bài 6:“Hai tấm huân chương”

          5        Bác Hồ kính yêu  Bài 9: “Nghĩa nặng tình sâu”

7        1 + 2  Mừng Đảng - Mừng Xuân      Bài 6: “ít địch nhiều, yếu thắng mạnh”

          5        Bác Hồ kính yêu  Bài 9: “Dù mưa hay nắng”

8        1 + 2  Mừng Đảng - Mừng Xuân      Bài 6: “Chú ăn no mới cày được, sao để trâu đói thế?”

          5        Bác Hồ kính yêu  Bài 9 “Đại sứ quán Việt Nam tăng gia sản xuất”

9        1 + 2  Mừng Đảng - Mừng Xuân      Bài 6, “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”

          5        Bác Hồ kính yêu  Bài 9, “Kinh nghiệm là vốn quý”

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Hôm qua : 22
Tháng 06 : 1.044
Năm 2022 : 11.612