Saturday, 20/08/2022 - 05:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Lạc Tây

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG tháng 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

HOẠT ĐỘNG 1: TRAO ÑOÅI TÌM HIỂU THẦY CÔ GIÁO TRƯỜNG EM

 

I.  YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC :

Sau hot động giúp hs :

     1/ Kiến thc :

      - Nhöõng ñaëc ñieåm noåi baäc cuûa ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân trong nhaø tröôøng.

      - Hoïc sinh hieåu ñöôïc bieân cheá vaø toå chöùc cuûa nhaø tröôøng.

- HS hieåu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm vaø truyeàn thoáng cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân cuûa  tröôøng  (soá löôïng, tuoåi ñôøi, tuoåi ngheà, tinh thaàn taän tuïy, thaønh tích…)

- HS hieåu yù nghóa ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20-11 .

     2/ K năng :

-   Chaøo hoûi leã pheùp, chaêm hoïc vaø hoïc taäp ñaït keát quaû cao.

      - Coù nhöõng haønh ñoäng cuï theå theå hieän söï bieát ôn caùc thaày giaùo, coâ giaùo vaø thöïc hieän toát yeâu caàu giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng.

      - Ca hát ca hs trước tp th

     3/ Thái độ :

- Thoâng caûm, kính troïng, bieát ôn caùc thaày giaùo, coâ giaùo vaø toân vinh Nhaø giaùo.

II . CÁC K NĂNG SNG CƠ BN ĐƯỢC GIÁO DC TRONG HOT ĐỘNG :

  • K năng lng nghe , phn hi tích cc v li gii thiu c thy , cô giáo .
  • K năng trình bày suy nghĩ v tình cm thy trò .
  • K năng ng x vi thy, cô giáo .
  • K năng t tin khi tham gia văn ngh .

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP.

  • Hi và tr li
  • Tho lun
  • K chuyn .

IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIN :

- Sô ñoà toå chöùc cuûa tröôøng: cô caáu toå chöùc, chöùc naêng cô baûn cuûa töøng boä phaän trong cô caáu toå chöùc treân, nhöõng thaày coâ giaùo phuï traùch.

- Moät soá böùc aûnh, ví duï veà: hoaït ñoäng chung cuûa giaùo vieân, töøng giaùo vieân cuûa tröôøng, caùc thaày coâ giaùo ñaõ töøng laøm Hieäu tröôûng nhaø tröôøng tröôùc ñaây. Söu taàm, tìm hieåu caùc caâu ca dao, tuïc ngöõ, caâu chuyeän, baøi haùt, baøi thô veà tình caûm thaâyø troø vaø nhöõng göông thaày giaùo coâ giaùo tieâu bieåu, nhöõng kó nieäm saâu saéc cuûa mình veà tình caûm thaày troø.

- Baøi vieát lôøi chaøo möøng, chuùc möøng caùc thaày giaùo, coâ giaùo.

- Trang phuïc nhaïc cuï… ñeå thöïc hieän nhöõng tieát muïc vaên ngheä…

- Giaùo vieân chuû nhieäm hoïp vôùi caùn boä lôùp, toå ñeå xaây döïng vaø thoáng nhaát chöông trình hoïat ñoäng.

- Phaân coâng caùc Toå, nhoùm tìm hieåu veà nhöõng thaày coâ giaùo daïy lôùp.

- Döï kieán khaùch môøi, phaân coâng ngöôøi phuï traùch hoaït ñoäng.

- GVCN phoái hôïp vôùi caùn boä lôùp, với GVCN khối 6-9

- Höôùng daãn caùn boä lôùp vieát lôøi chuùc möøng, toå chöùc cho HS möøng thaày coâ giaùo cuõ vaø höôùng daãn caùc em vieát baùo caùo ñeå trình baøy tröôùc lôùp.

V. TIN HÀNH HOT ĐỘNG :

1. Hoạt động 1 :Hát tập thể

- Người dn chương trình cho haùt taäp theå baøi haùt veà thaày coâ giaùo :

Caû lôùp cuøng haùt baøi:      MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU

                                                                                      Leâ Quoác Thaéng

           OÂi haøng caây xanh thaém döôùi maùi tröôøng meán yeâu. Coù loaøi chim ñang haùt aâm thaàm nhö noùi. Vì haïnh phuùc tuoåi thô vaø cho ñôøi theâm söùc soáng. Thaày dìu daét chuùng em vôùi taám loøng thieát tha.

          Khi bình minh heù saùng phoá phöôøng coøn nguû yeân, khi gioït söông long lanh vaãn coøn ñoïng treân laù. Thaày böôùc ñeán tröôøng em mang moät tình yeâu öôùc mô, cho töøng aùnh maét treû thô, cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm. Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm, nhö doøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù, mang tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi chuùng em. Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi.

- Tuyeân boá lyù do: Trong bài hát viết về thầy cô giáo coù caâu haùt” ..khi ñeán tröôøng coâ giaùo nhö meï hieàn…”. nhaø ta coù cha meï, ôû tröôøng ta coù thaày coâ giaùo. Thaày coâ giaùo nhö laø cha meï thöù hai cuûa chuùng ta. Vì thaày coâ ñaõ daïy doã chuùng ta neân ngöôøi. Ñeå tình thaày troø, coâ troø ngaøy caøng gaàn guõi hôn, gaén boù hôn, chuùng ta caàn bieát theâm veà caùc thaày coâ giaùo, ngöôøi ñaõ vaø ñang daïy doã chuùng ta haøng ngaøy. Ñaây laø lyù do chính cuûa buoåi sinh hoaït ngoaøi giôø leân lôùp hoâm nay.

-  Giôùi thieäu chöông trình, khaùch môøi    

- Chöông trình hoaït ñoäng: nghe giôùi thieäu veà toå chöùc, bieân cheá nhaø tröôøng ñaëc ñieåm ñoäi nguõ giaùo vieân, veà caùc thaày coâ giaùo daïy lôùp, moät soá tieát muïc vaên ngheä.

2. Kết ni :                                                                                            

 Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu vaø caùc thaày giaùo, coâ giaùo tröôøng em

1.  Ñeå chuùng ta naém ñöôïc vaø hieåu bieát ñöôïc veà cô caáu toå chöùc trong nhaø tröôøng vaø caùc thaày coâ giaùo cuûa chuùng ta, xin môøi coâ giaùo chuû nhieäm lôùp, giôùi thieäu nhöõng neùt chung cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân trong nhaø tröôøng.

HS. Tìm hiểu thông tin về đội ngũ thầy cô giáo

2.  Giaùo vieân chuû nhieäm giôùi thieäu nhöõng neùt chung veà cô caáu toå chöùc cuûa nhaø tröôøng, ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân trong nhaø tröôøng veà soá löôïng, tuoåi ñôøi, tuoåi ngheà, tinh thaàn coáng hieán cho söï nghieäp giaùo duïc vaø thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc…

    * Tổng số GV: 35- GV nữ 13

    *  Chức vụ của các thầy cô trong cơ quan

- Hiệu trưởng: Cô Trần Thị Thúy Nga

- Phó hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Văn Chắn

- Chủ tích công đoàn: Thầy Lê Quốc Điền

- Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thầy Nguyễn Văn Trình

- Tổng phụ trách- CTĐ: Thầy Nguyễn Phương Duy

- Y tế học đường: Trương Hồng Đây

- Thư viện: Cô Nguyễn Thị Bích Chi

- Kế toán: Cô Tường Thị Huỳnh Như

- Văn thư: Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy

* Thầy cô làm công tác chủ nhiệm: 11 thầy cô

*  Thầy cô có thâm niên  công tác lâu nhất: Thầy Nguyễn Văn Út ( Gần 40 năm) cũng là giáo viên lớn tuổi nhất

* Thầy cô có tuổi nghề nhỏ nhất: Cô Tạ Thị Thủy Tiên

* Thành tích: trường THCS An Lạc Tây năm 2010 được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, tái công nhân trường chuẩn quốc gia .

* Năm học 2016-2017: trường được công nhận trường tiên tiến xuất sắc- Nhận bằng khen của UBND tỉnh.

   4. Caûm ôn baøi giới thieäu cuûa coâ, ñaõ giuùp cho caùc em hieåu bieát theâm veà thaày, coâ giaùo cuûa tröôøng chuùng ta ñaõ khoâng quaûn khoù khaên gian khoå cuûa cuoäc soáng, maø haøng ngaøy, haøng giôø dìu daét, daïy doã cho chuùng em neân ngöôøi. Treân ñaây laø toaøn boä nhöõng thoâng tin veà caùc thaày giaùo coâ giaùo cuûa chuùng ta.

    5. Baét baøi haùt: “Mái trường mến yêu”

     Qua baøi trình baøy của lôùp, baây giôø caùc nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây:

     Câu hỏi 1: Em hãy cho biết tên của các thầy cô giáo làm hiệu trưởng trường ta?

     Caâu hoûi 2: Caùc baïn ñaõ hieåu bieát gì veà nhöõng thaày coâ giaùo ñang daïy doã chuùng ta haøng ngaøy?

     Caâu hoûi 3: Chuùng ta caàn phaûi laøm gì, ñeå toû loøng bieát ôn ñoái vôùi thaày, coâ giaùo haèng ngaøy daïy doã chuùng ta neân ngöôøi?

    - Cho caùc toå thaûo luaän, theo nhoùm vaø yeâu caàu caùc toå cöû ñaïi dieän tham gia traû lôøi caàu hoûi ñaõ ñaët ra.

    - Traû lôøi caùc caâu hoûi ñaët ra.

    - Thö kí haõy toång hôïp yù kieán cuûa caùc toå vaø thoâng baùo cho caû lôùp.

   6.Caùc em HS neâu moät soá caâu ca dao, tuïc ngöõ veà thaày coâ.

“ Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân”

“ Nhaát töï vi sö, baùn töï vi sö”

“ Moàng moät teá cha, moàng hai teá meï, moàng ba teá thaày” /

Hot động 3 : Trao đổi tâm tình qua câu thơ, ca dao, tục ngữ

    - Dạy và học là một truyền thống hết sức cao quý của người Việt. Từ xa xưa, ông cha ta luôn coi nghề giáo là một việc vô cùng thiêng liêng được thể hiện rất nhiều qua thơ ca, tục ngữ, thành ngữ, ca dao. Sau đây, tôi xin giới thiệu một số câu ca dao, tục ngữ về thầy cô giáo hay và ý nghĩa nhất trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Và đây cũng là những câu ca dao, tục ngữ để tri ân thầy cô 20/11.

  - Tiên học lễ, hậu học văn

  - Bán tự vi sư, nhất tự vi sư

   - Không thầy đố mày làm nên

  - Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

  - Ăn vóc học hay

  - Dốt đến đâu học lâu cũng biết

  -  Người không học như ngọc không mài

  - Trọng thầy mới được làm thầy

Bài Thơ 20-11 Tặng "Thầy"

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

 

Hoạt động 4 : Văn nghệ

- Tieáp theo sau ñaây laø chöông trình vaên ngheä, môøi caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa caùc toå ñaõ chuaån bò leân phía tröôùc trình baøy.

- Người điều khin gii thiu tng tiết mc văn ngh: Bài Bụi Phấn

Hoạt động 5: Keát thuùc hoaït ñoäng: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình.

  + Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

  + Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt cuûa baïn.

  + Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

  + Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm

- Tuyên bố kết thúc hoạt động .

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 53
Tháng 08 : 323.756
Năm 2022 : 336.923